Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) - Radka Sychrová

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k internetovým stránkám www.radkasychrova.cz
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

I. DŮLEŽITÉ POJMY
1. PRODÁVAJÍCÍ:
Prodávajícím je: Radka Sychrová
IČ: 08697744
S místem podnikání: Varšavská 215, 530 09 Pardubice
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Adresa pro doručování elektronické pošty: r.sychrova@seznam.cz
Prodávající není plátcem DPH.

2. KUPUJÍCÍ. „Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře nebo e-mailem na r.sychrova@seznam.cz

2. POPIS SLUŽBY. Na webových stránkách je uveden podrobný popis nabízených služeb (konzultace, kurzy, semináře či jiné akce) včetně uvedení toho, co konkrétní služba obsahuje, komu je určena a v jakém formátu je poskytována. Veškeré prezentace uvedené na webových stránkách jsou informativního charakteru.

3. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY. Pro objednání služby přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

III. CENA A PLATBA

1. CENA SLUŽBY. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí.

2. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. Pokyny k platbě, obdržíte v mailu společně s potvrzením objednávky. Po uhrazení objednávky vystaví prodávající fakturu, kterou zašle mailem na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.

3. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

 

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující i Prodávající může před zahájením akce odstoupit od smlouvy vždy. Odstoupení od Smlouvy musí být protistraně předáno písemně.

2. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí Kupující oznámit Prodávajícímu písemně, a to na adresu elektronické pošty Prodávajícího r.sychrova@seznam.cz. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující, který je spotřebitelem využít vzorový formulář, jenž je uveden na konci těchto VOP. V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší.

3. V případě odstoupení od Smlouvy v souladu se zákonem vrátí Prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal.

4. V případě, že si Kupující objedná službu, avšak konzultace, kurzu nebo semináře se neúčastní, aniž by odstoupil od Smlouvy, Kupujícímu se uhrazená cena služby nevrací.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 4. 2020